O nás

Stredoeurópske centrum misijných štúdií(SCMS) je protestantská ekumenická misiologická nezisková organizácia, ktorú vroku 2006 založili českí, slovenskí a kórejskí farári, teológovia a laici.

SCMS má dva hlavné ciele. Prvým jezoznámiť s misiológiou a vzdelávať v nej duchovných i laických záujemcov. Tentocieľ sa prakticky uskutočňuje prípravou rôznych misijných projektov na základepotrieb cirkevných zborov v stredoeurópskom regióne. Druhým cieľom je pomoccirkevným zborom v plnení ich úloh, a to prostredníctvom vzájomnej pomoci(financie, pracovníci, pomôcky, vízia, apod.) tých cirkví vo svete, ktoré majúzáujem o misiu v strednej a východnej Európe.

Počiatočnú víziu tejto organizácienavrhol farár Jongsil Lee na základe svojho pochopenia českého kresťanstva.Farár Lee pôsobí v Českej republike na základe misijnej dohody medziPresbyteriánskou cirkvou v Kórei a Českobratskou cirkvou evanjelickou z roku1996 a zameriava sa na ekumenickú misijnú prácu tiež na Slovensku.

SCMS vychádza z myšlienky, že žiadnamisijná práca dnes nemôže existovať nezávisle na miestnych cirkvách akresťanoch, a preto kladie dôraz na spoluprácu a výmenu skúseností kresťanov amiestnych cirkví. Stredoeurópske cirkvi a kresťania majú vlastnú jedinečnúhistoricko-tradičnú skúsenosť, ktorá iným cirkvám a kresťanom – predovšetkýmmimo Európu – chýba. Preto SCMS očakáva, že cirkvi si začnú uvedomovať aformulovať svoje konkrétne potreby a budovať Kristovo telo aj prostredníctvomzdieľania skúseností medzi stredoeurópskymi a ostatnými cirkvami a kresťanmi, ato zvlášť skúsenosti v pastorácii a misii v spoločnosti.

SCMS plánuje uskutočňovať svoje cielepomocou dvoch programov – prvým je výskumná činnosť, ktorá zahrňuje štúdiumvývoja misie a misijné vzdelávanie; druhým je praktická misijná práca. Tietoprogramy by mali zbory povzbudiť, umožniť im príslušné vyškolenie, vzájomnúvýmenu informácií a priniesť praktickú pomoc pre cirkevné misijné programy.Pozývame preto do spolupráce stredoeurópskych, ázijských a všetkých ďalšíchteológov, farárov, laikov, cirkvi, zbory a rôzne inštitúcie, ktoré sastotožňujú s naším zámerom.

SCMS sa teší podpore domácich izahraničných odborníkov v oblasti misiológie a ekleziológie – u náspredovšetkým Josefa Smolíka, emeritného profesora praktickej teológie naEvanjelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, a Pavla Černého,predsedu Ekumenickej rady cirkví v ČR a učiteľa praktickej teológie naEvanjelikálnom teologickom seminári v Prahe a na Husitskej teologickej fakulteUniverzity Karlovej v Prahe.

SCMSpredstavilo svoj zámer v Rade pre svetovú misiu v Londýne, v Centre premisiológiu a svetové kresťanstvo na Birminghamskej univerzite ako aj v Centreštúdií kresťanstva v nezápadnom svete na teologickej fakulte Edinburghskejuniverzity. Zámer SCMS bol prezentovaný aj v Centre ekumenických organizácií vŽeneve: vo Svetovej rade cirkví, Svetovom luteránskom zväze, Svetovej alianciireformovaných cirkví a v Konferencii európskych cirkví. Tieto inštitúcie sazhodujú v názore, že cirkvi v stredoeurópskom regióne majú jedinečnú skúsenosťviery, z ktorej sa môže učiť nielen české a slovenské, ale aj celosvetovékresťanstvo.

Stanovy SCMS najdete zde.

 

Představitelé

Luděk Korpa – předseda

(*1960) – kazatel Českobratrské církve evangelické (ČCE), po roce 1989 působil ve sboru v Merklíně, kde založil misijní skautské hnutí – Ichthys. V roce 1994 přešel do sboru v Plzni, kde spolu s farářem Jongsil Lee, se kterým ho pojí dlouholetý misijní zájem, vytvořil projekt misijního centra Open House. Od roku 2003 působí jako farář sboru ČCE v Kloboukách u Brna.

Jongsil Lee – první místopředseda

(*1956) – farář Presbyterní církve Koreje, v jejímž ústředí pracoval několik let. Od roku 2001 je farářem sboru Českobratrské církve evangelické v Praze – Kobylisích s posláním nejen pro korejskou komunitu tamního sboru. Jeho cílem je pomáhat české církvi naplňovat její misijní poslání.

Spříznění spolupracovníci

Pavel Černý

(* 1949) – kazatel Církve bratrské, v současnosti též předseda její Rady, předseda Ekumenické rady církví v ČR a učitel praktické teologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze a na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přednáší na domácích i zahraničních teologických a misijních konferencích, je členem mezinárodních teologických společností a ve své službě se zabývá ekumenickou problematikou.

Miroslav Erdinger

(*1954) – absolvoval vysokoškolské studium teologie na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze a oboru sociální práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jako duchovní Českobratrské církve evangelické (ČCE) působil v Rovečném na Moravě, v Krabčicích a v letech 1991 – 2005 tamtéž jako ředitel střediska Diakonie ČCE – Domova odpočinku ve stáří. Od roku 2005 je farářem sboru ČCE v Praze – Kobylisích.

Daniel Fajfr

(* 1952) – kazatel Církve bratrské, v současné době celocírkevní pracovník v oblasti misie a evangelizace. Učitel praktické teologie na ETS v Praze a na VOŠ Dorkas v Olomouci. V roce 2006 promoval na IBTS v Praze v oboru Kontextuální misiologie. Je členem misijního odboru mezinárodního svazu evangelikálních církví (IFFEC). Věnuje se problematice zakládání nových sborů v ČR a zahraniční misii.

Milan Jurík

(*1978) – absolvoval Evangelickou bohosloveckou fakultu Univerzity Komenského (EBF UK) v Bratislavě, kde v současnosti pracuje jako asistent na katedře praktické teologie. Věnuje se katechetice, homiletice a misijní práci církve v marginalizovaných skupinách. Od roku 2005 působí i jako spirituál Teologického domova při EBF UK v Bratislavě.

Sungkon Park

(*1966) – korejský misionář, dva roky působil v Indonésii, nyní ve slovenském Komárně, kde spolupracuje s Reformovanou církví na Slovensku – tvořenou z valné části příslušníky maďarské národnostní menšiny – při organizování různých misijních projektů. Vyučuje teologii na Univerzitě J. Seleyho v Komárně a vede sbor korejských křesťanů v Nových Zámcích.

 

Verzi pro tisk najdete v přiloženém PDF dokumentu.

PřílohaVelikost
ecms.pdf172.35 KB